Projekty HBSC


  • Název projektu: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého (VIPPA2)

 

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Pavelka, Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D., Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. a další.

Dotační titul: MŠMT, ESF, OP VK, 2012 - 2015


Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti aktivního životního stylu, podpory pohybové aktivity a prevence obezity na Fakultě tělesné kultury, na Institutu aktivního životního stylu. Dalším cílem je vytvoření podpůrné personální a materiálně technické infrastruktury týmu, zvyšování odborné kapacity týmu, jeho zapojení do mezinárodních sítí a projektů, a realizace organizované výměny informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi. Dále je projekt zaměřen na formování mladých výzkumných pracovníků a podporování jejich vědecké činnosti. Výzkumným cílem projektu je zaměřit se na zdravotní, ekonomické a filosofické determinanty aktivního životního stylu. Klíčové aktivity projektu jsou: vytvoření nového výzkumného týmu, vytvoření podpůrné infrastruktury týmu, zapojení vysokoškolských studentů do výzkumu, další vzdělávání pracovníků týmu a příprava zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů.


www.vippa2.upol.cz

 


  • Název projektu: Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních


Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Pavelka, Mgr. Michal Kalman, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Dotační titul: MŠMT, ESF, OP VK, 2009 - 2013

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, víceletých gymnázií a středních škol v oblasti zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je vytvoření a implementace vzdělávacího systému zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity na školách a školských zařízeních. Součástí projektu je mimo jiné analýza zahraničních vzdělávacích systémů a dobrých praxí, realizace HBSC studie, tvorba „zelené knihy“ a „průvodce“ podpory pohybové aktivity pro školy a realizace pilotního vzdělávacího projektu.


www.pohybdoskol.upol.cz


  • Název projektu: Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce


Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Pavelka, Mgr. Michal Kalman, Ph.D. a další.

Dotační titul: MŠMT, ESF, OP VK, 2002 - 2014


Studijní obor Rekreologie připravuje studenty pro uplatnění v oblasti volnočasových a rekreačních aktivit a neobvyklou formou kombinuje jednotlivé aspekty rekreace - cestovní ruch, management rekreace, zážitkovou pedagogiku a podporu zdraví. Cílem projektu je inovovat vybrané studijní předměty na FTK UP, FIM UHK, PF MUNI a CESA VUT a to v modulech cestovní ruch, management rekreace a zážitková pedagogika. Součástí projektu je provedení hloubkových rozborů zahraničních studijních programů, účast na domácích i zahraničních workshopech a konferencích, zapojení odborníků ze zahraničí do inovací předmětů, rozšíření nabídky předmětů v anglickém jazyce a vzdělávání akademických pracovníků v souvislosti s realizací projektu. Smyslem projektu je přispět ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých fakult na trhu práce, projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem FTK UP v Olomouci, v projektu je kladen důraz na spolupráci v rámci zapojených univerzit.  • Název projektu: Analýza podmínek pro pohybovou aktivitu ve školách ČR - HBSC studie


Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Pavelka, Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Dotační titul: IGA UP, 2011


Základním cílem projektu bylo analyzovat prostředí pro pohybovou aktivitu ve školách v ČR. Analýza metodologicky vychází a navazuje na největší mezinárodní studii životního stylu školáků – Health Behaviour in School Aged Children (HBSC, n=250 000 dětí), provedenou v roce 2010. Ke sběru dat bylo využito mezinárodního standardizovaného HBSC dotazníku (HBSC School level questionaire) určeného pro analýzu prostředí ve školách a školských zařízeních.

Analýza dat byla realizována s využitím softwaru SPSS. Celkový počet škol ve výběrovém souboru byl 92, z toho 84 základních škol a 8 víceletých gymnázií. Z celkového počtu oslovených škol vyplnilo výzkumný instrument 66 škol, tj. 71,7 % jejich celkového počtu. Sběr dat byl proveden ve spolupráci s Lékařským informačním centrem Praha, využito bylo celkem 34 tazatelů, sběr dat řídil PhDr. Petr Sadílek. Sběr dat byl proveden na stejných školách, na kterých byl v roce 2010 proveden sběr HBSC dat u školáků.  • Název projektu: Analýza výsledků HBSC studie se zaměřením na podporu pohybové aktivity a aktivní životní styl


Hlavní řešitel: Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Jana Vokáčová, Mgr. Andrej Kirchmayer

Dotační titul: IGA UP, 2012


Projekt se zabývá problematikou nízké úrovně pohybové aktivity u dětí, která je jedním z klíčových faktorů pro pohybovou inaktivitu a vznik hromadných neinfekčních onemocnění v pozdějším věku. Cílem projektu je provedení analýzy randomizovaného souboru dat kolaborativní studie Světové zdravotnické organizace HBSC: Health Behaviour in School Aged Children (n=230000) se zaměřením na pohybovou aktivitu a aktivní životní styl dětí v ČR. Sběr dat byl proveden v letech 2002, 2006 a 2010, sledovány budou reprezentativní skupiny 11, 13 a 15letých školáků. Účelem projektu je posílení publikační činnosti výzkumného HBSC týmu FTK UP. Výstupem projektu je předložení jednoho manuskriptu v impatovaném časopise WoS (Jimp), jednoho manuskriptu v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi ERIH C (Jneimp), 4 článků v českých recenzovaných časopisech (Jrec) a odborné knihy. Projekt je v souladu s celkovým výzkumným zaměřením FTK UP a projekty Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity, Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli a Inovace oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce.

 

    No category