Metodika

HBSC v České republice

 

Česká republika se poprvé účastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v roce 1994. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech a ČR se studie úspěšně účastnila i v roce 1998. Mezinárodní ohlas kolaborativní studie WHO roste a postupně se připojují další státy. Výzkumu v roce 1998 se účastnilo 30 zemí a dosud poslední vlny náboru dat se v roce 2002 a 2006 účastnilo 35, resp. 41 zemí. Hlavní výsledky mezinárodní studie, tj. přehled základních ukazatelů behaviorálních determinant zdraví dětí školního věku, jsou vždy publikovány ve zprávě, která je oficiální publikací WHO. Výsledky z České republiky jsou tedy zahrnuty již ve čtyřech zprávách: The Health of Youth (King et al., 1996), Health and Health Behaviour among Young People (Currie et al., 2000), Young People’s Health in Context (Currie et al., 2004) a Inequalities in young people's health: international report from the HBSC 2006/06 survey (Currie et al., 2008). Kromě toho byly výsledky české části studie za rok 2002 publikovány ve sborníku Mládež a zdraví (Csémy et al., 2005).

Cílem projektu v roce 2010 bylo pokračování účasti v kolaborativní studii od roku 1994, získání nových poznatků o chování dětí školního věku a propojení nových dat s již existujícími zprávami z let 1994, 1998, 2002 a 2006, které byly pořízeny na reprezentativních souborech dětí v ČR.

 

Metodologie

 

Předmětem výzkumného projektu je provedení komparativních analýz behaviorálních komponent zdraví u reprezentativního souboru českých dětí ve věku 11 až 15 let z roku 2010 a tam, kde je to možné, porovnání nových dat s výsledky z let 1994 až 2006.


Dotazníkový formulář

 

Dotazníkový formulář použitý při studii v roce 2010 vycházel z mezinárodní (anglické) verze dotazníku, která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHO. Dotazník pokrýval několik tematicky odlišných domén. Vedle základních sociodemografických ukazatelů to byly specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání alkoholu, zdravotní a psychosomatické obtíže, užívání léků, výživa a stravovací zvyklosti, pohybové aktivity, volnočasové aktivity, rodina a úrazy.

 

Sběr dat

 

Sběr dat byl připraven tak, aby byl zcela v souladu s kritérii, která stanovila mezinárodní koordinační rada projektu. Vlastní nábor dat byl proveden v  červnu 2010. Výzkum HBSC 2010 byl uskutečněn na 94 školách ve všech krajích ČR. Z hlediska struktury tvořilo výběrový soubor 86 základních škol, ve kterých výzkum proběhl v 5., 7. a 9. třídách, a 8 víceletých gymnázií, kde výzkum proběhl v sekundách a kvartách (odpovídá 7. a 9. třídě ZŠ). Do výběrového souboru základních škol bylo začleněno 7 „ZDRAVÝCH ŠKOL“. Toto začlenění bylo provedeno na základě požadavku SZÚ, kdy 6 škol bylo vybráno nad rámec původně stanoveného výběrového souboru a 1 škola se s původně vybraným výběrovým souborem překrývala. Ve třídách, ve kterých výzkum probíhal, bylo zapsáno 6553 žáků, z nich přítomno bylo 5709 a omluveno 844 žáků. Nikdo z oslovených žáků se neodmítl zúčastnit výzkumu. Při optických kontrolách bylo vyřazeno 23 dotazníků pro nevěrohodnost či neúplnost, do elektronické podoby bylo převedeno 5686 dotazníků. Výběrový soubor tedy tvoří 5686 respondentů.

 

Čištění dat

 

Datový soubor náhodně vybraných škol, tj. bez 6 škol ze sítě Zdravých škol, byl zaslán k čištění do mezinárodního datového centra (NSD, Univerzita Bergen, Norsko), kde bylo provedeno čištění dat s následujícím výsledkem:

 

Tabulka 1 Původní vzorek a vyřazené případy

 

N

%

Původní vzorek (80 škol)

5284

100

Vyřazené případy a důvody vyřazení:

 

 

Neuvedeno pohlaví nebo věk mimo povolené rozpětí

93

1,8

Věk mimo rozpětí v dané třídě

20

0,3

Výběr 90 % v rámci ± půl roku od průměru

746

14,11

Celkem vyřazeno

859

16,21

Vzorek po čištění

4425

83,7

Chybí věk (případy nebyly vyřazeny)

21

 

 


Základní charakteristiky výzkumného souboru

 

Tabulka 2 Výzkumný soubor HBSC 2010 podle pohlaví

Pohlaví

N

%

Chlapec

2145

48,5

Dívka

2280

51,5

Celkem

4425

100,0

 

 

Tabulka 3 Výzkumný soubor HBSC 2010 podle věkových kategorií

Věkové kategorie

N

%

11 let

1426

32,4

13 let

1456

33,1

15 let

1522

34,6

Celkem

4404

100,0

 

 

 

Tabulka 4 Výzkumný soubor HBSC 2010 podle věkových kategorií a pohlaví

Věkové kategorie

Pohlaví

 

chlapec

dívka

Celkem

 

N

%

N

%

N

%

11

13

15

Celkem

719

33,7

707

31,2

1426

32,4

669

31,3

787

34,7

1456

33,1

747

35,0

775

34,2

1522

34,6

2135

100,0

2269

100,0

4404

100,0

 

    No category